• +00352-691887956
  • info@naturpark3cycling.lu

Reglement

Reglement

De deelnemer bevestigt kennis te hebben genomen van het onderhavige reglement en aanvaardt onvoorwaardelijk alle volledige clausules, evenals de normale, veel voorkomende risico’s, verbonden aan de wielersport, zoals individuele of collectieve valpartijen.

Artikel 1: Het sportevent Naturpark3 Cycling bestaat uit 3 parcoursen. Tijdens dit event worden geen tijden opgenomen en geen klassement opgesteld. Er wordt gefietst op openbare wegen. Naturpark3 Cycling staat onder bescherming van de FSCL (Fédération du Sport Cycliste Luxemburgeois).

Artikel 2: De deelname staat open voor mannen en vrouwen, leden en niet-leden, op voorwaarde dat ze 18 jaar of ouder zijn op de dag van het event.

Artikel 3: Inschrijven voor het sportevent kan online via de website van Naturpark3 Cycling of ter plaatse. De tarieven staan vermeld op de website van het event. De organisatie kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het event. Om veiligheidsredenen behoudt de organisatie zich het recht voor om het aantal deelnemers te beperken.

Artikel 4: De deelnemer moet gedurende de hele rit een helm met harde schelp dragen. Iedere deelnemer moet zich aan de start melden met een fiets die in goede staat verkeerd. De organisator behoudt zich het recht voor om het vertrek van deelnemers te weigeren indien hun fiets in een te slechte staat verkeerd en het gebruik ervan gevaarlijk kan zijn (versleten banden, versleten remblokjes enz.).

Artikel 5: De parcoursen lopen door de Luxemburgse natuurparken. Uit respect voor het milieu, de netheid van de betreffende plekken en het imago van de wielersport is het streng verboden afval (papier, verpakkingen, plastic ...) achter te laten op het parcours. De organisatie behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer die zijn afval bewust buiten de toegewezen zones of naast de vuilnisbakken gooit, te diskwalificeren.
De organisatie zal diverse visuele hulpmiddelen installeren om het veilige verloop van het event te garanderen. De aanwezigheid van bewegwijzering betekent niet dat de weg afgesloten is en uitsluitend voorbehouden is voor het event. De deelnemer moet de veiligheidsinstructies naleven en gehoorzamen aan de bevelen van de commissarissen en de ordediensten.

Artikel 6: De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het regelen van technische ondersteuning. Indien het om technische redenen niet mogelijk is om verder te rijden, kan de deelnemer een beroep doen op een voertuig van de organisatie om terug te keren naar het vertrekpunt.

Artikel 7:
Burgerlijke aansprakelijkheid
Conform de geldende wetgeving heeft de organisator een verzekeringscontract afgesloten dat zijn burgerlijke aansprakelijkheid en die van de deelnemer dekt tegen materiële en lichamelijke schade die ze per ongeluk kunnen veroorzaken aan derden of onder elkaar. Dit contract is uitsluitend van kracht op het parcours en tijdens de rit, en geldt alleen voor de ingeschreven deelnemers.
Lichamelijke schade en individuele ongevallenverzekering
De organisatie benadrukt het belang van een verzekeringspolis voor personen die de lichamelijke schade dekt waaraan de deelnemer kan worden blootgesteld. Het is aan de deelnemer om zich tegen deze vorm van schade te laten dekken. Leden moeten bij hun federatie navragen of ze voldoende gedekt zijn tegen lichamelijke schade, opgelopen tijdens de deelname aan dit soort events. Is dat niet zo, dan is het in hun eigen belang en dat van niet-leden dat ze een individuele ongevallenverzekering afsluiten bij een verzekeraar naar keuze.
Materiële schade en aansprakelijkheid
Noch de organisator, noch de verzekeraar van de organisator dekt eventuele schade aan het materiaal en de uitrusting van de deelnemer, met name bij een valpartij of diefstal. De deelnemer moet zelf bij een verzekeraar naar keuze een verzekering tegen dergelijke risico’s afsluiten. De deelnemer erkent dat de organisator niet verantwoordelijk is voor het toezicht op persoonlijke goederen of voorwerpen, noch voor de fietsenstalling. De voorwerpen, accessoires of fietsen die aan derden worden overhandigd, al dan niet leden van de organisatie, vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer die ze overhandigt.

Artikel 8: Iedere deelnemer van Naturpark3 Cycling geeft de organisatoren, hun rechthebbenden en rechtsopvolgers, zoals de partners en media, uitdrukkelijke toestemming om stilstaande of audiovisuele beelden te gebruiken waarop de deelnemer zou kunnen verschijnen in het kader van het event, op alle dragers, met inbegrip van promotionele en publicitaire documenten, over de hele wereld en voor de langste duur die door de wet, regelingen of verdragen is voorzien.
Eventuele bezwaren moeten vóór het event per post aan de organisator worden gemeld.
De organisator, zijn rechthebbenden en rechtsopvolgers onthouden zich er uitdrukkelijk van de naam, de stem of het beeld van de deelnemer te gebruiken in media met pornografisch, racistisch of xenofoob karakter, en meer in het algemeen onthouden ze zich van elk gebruik dat een inbreuk zou kunnen maken op de waardigheid van de deelnemer.

Artikel 9: De organisator verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, meegedeeld door de deelnemer van het event, te respecteren en deze gegevens te verwerken conform de Luxemburgse wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978. De organisator registreert en gebruikt de gegevens, verzameld bij de deelnemers, om de verwerking van hun inschrijving voor het event te garanderen en de communicatie te personaliseren.

Artikel 10: In geval van inbreuk is de deelnemer die in gebreke is, de enige verantwoordelijke voor zijn risico’s en gevaar. Bovendien is hij de enige burgerlijk aansprakelijke voor de ongevallen waarvan hij rechtstreeks of onrechtstreeks de dader of het slachtoffer zou zijn. De deelnemer weerhoudt zich ervan enige vordering tegen de organisatie in te stellen om een schadeloosstelling te verkrijgen voor materiële of lichamelijke schade van welke aard dan ook, waarvan hij in het kader van het event dader of slachtoffer had kunnen zijn.

Artikel 11: De organisator kan de parcoursen wijzigen om veiligheidsredenen of om andere redenen die hem door de toezichthoudende overheden worden opgelegd. Als het event wordt geannuleerd of onderbroken in geval van overmacht of naar aanleiding van een beslissing van de prefect om redenen buiten de wil van de organisator, wordt de organisatie ontheven van enige schadevordering van de deelnemer.

Artikel 12: De organisator kan het reglement wijzigen om veiligheidsredenen of in geval van overmacht. Dit reglement werd oorspronkelijk opgesteld in het Frans, dat als officiële taal zal worden beschouwd, en is onderhevig aan de Luxemburgse wetgeving. Voor elke situatie die hierboven niet is voorzien, zal worden verwezen naar de algemene reglementen van de FSCL (Fédération du Sport Cycliste Luxemburgeois), van kracht op de dag van het event.